Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Loại bỏ điểm dừng khỏi đầu nối dự phòng mini

Loại bỏ điểm dừng khỏi đầu nối dự phòng mini
Loại bỏ điểm dừng khỏi Đầu nối dự phòng mini

Cách dễ dàng tháo các bộ phận khỏi đầu nối mini Standoff

Có thể tách các đầu nối dự phòng và đầu nối dự phòng nhỏ bằng cách đẩy một trục thông qua Đầu nối dự phòng mini. Kỹ thuật tương tự có thể được sử dụng cho các bộ phận có đầu tương tự trong Đầu nối dự phòng mini, chẳng hạn như chân.