Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Loại bỏ các đầu nối khỏi dầm và tấm

Loại bỏ các đầu nối khỏi dầm và tấm
Dùng trục bước để tháo đầu nối góc

Cách dễ dàng loại bỏ các đầu nối

Bạn có thể dễ dàng tháo các đầu nối góc khỏi dầm hoặc tấm bằng cách đặt trục kim loại xuyên qua một trong các lỗ của đầu nối góc và kéo ra ngoài trong khi giữ dầm hoặc tấm.