Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Mục đích của hoạt động này

Cảm biến Tầm nhìn cung cấp nhiều loại dữ liệu có thể được sử dụng trong các dự án. Các khối Cảm biến cho phép người dùng yêu cầu chụp ảnh nhanh dự án, quyết định xem đối tượng có tồn tại hay không, quyết định số lượng tồn tại, xác định tọa độ trung tâm X và Y của đối tượng trong ảnh chụp nhanh của Cảm biến Tầm nhìn và xác định chiều rộng và chiều cao của đối tượng tính bằng pixel trong ảnh chụp nhanh . Hoạt động này sẽ giới thiệu tất cả các khối liên quan cần thiết để thu thập thông tin đó nhằm chuẩn bị cho Thử thách dữ liệu thị giác.
Sau đây là tóm tắt về Thử thách dữ liệu tầm nhìn của Rethink:

 • Xem lại bộ dữ liệu đầy đủ gồm thông tin được thu thập từ các khối Cảm biến của Cảm biến Thị giác.

 • Hoàn thành một phần bộ dữ liệu thông tin được thu thập từ Cảm biến thị giác về một ảnh chụp nhanh khác.

 • Tạo tập dữ liệu dựa trên ảnh chụp nhanh và các khối Cảm biến của Cảm biến Tầm nhìn.

Khối cảm biến của cảm biến tầm nhìn

VEXcode IQ có các khối Cảm biến cho Cảm biến Tầm nhìn. Hai cái đầu tiên bạn đã sử dụng trong phần Play để chụp ảnh nhanh và kiểm tra xem đối tượng có tồn tại hay không.

Trong hình bên dưới, bạn thấy khối (Snapshot) đã chụp ảnh chụp nhanh GREENBOX. Đối tượng GREENBOX đã được xác định trong ảnh chụp nhanh và do đó câu trả lời liệu nó có tồn tại hay không là ĐÚNG.

Chúng ta hãy xem các khối Cảm biến khác này và giá trị của chúng cho chúng ta biết điều gì.

 • Khối (Số lượng đối tượng) cho chúng ta biết có bao nhiêu đối tượng GREENBOX trong ảnh chụp nhanh. Ở đây chỉ phát hiện được 1.

 • Giá trị X ở giữa cho chúng ta biết đối tượng GREENBOX ở bên trái hay bên phải điểm trung tâm của robot. Hãy nhớ rằng Cảm biến thị giác được gắn ở giữa mặt trước của rô-bốt và do đó chế độ xem của ảnh chụp nhanh là chế độ xem của rô-bốt.

  • Nếu tâm X lớn hơn 157,5 thì vật ở bên phải tâm của robot.

  • Nếu tâm X nhỏ hơn 157,5 thì vật thể nằm ở bên trái điểm tâm của robot.

 • Giá trị Y ở giữa cho chúng ta biết GREENBOX cao hơn hay thấp hơn điểm trung tâm của robot.

  • Nếu tâm Y lớn hơn 105,5 thì vật thể thấp hơn điểm tâm của robot.

  • Nếu tâm Y nhỏ hơn 105,5 thì vật thể cao hơn điểm tâm của robot.

 • Các giá trị chiều rộng và chiều cao cho chúng ta biết khoảng cách giữa GREENBOX với robot.

  • Vật thể có cùng kích thước sẽ có chiều rộng và chiều cao lớn hơn khi nó đến gần robot hơn.

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Tại sao lại đọc như vậy?

Thông tin Trợ giúp trong VEXcode IQ cũng cung cấp thông tin về các khối nhưng ở đây, dữ liệu được thu thập được ngữ cảnh hóa theo những gì chúng thông báo cụ thể cho người dùng về đối tượng trong ảnh chụp nhanh.

Ghi chú:

 • Các giá trị centerX và centerY của toàn bộ ảnh chụp nhanh được sử dụng để xác định xem đối tượng ở bên trái/phải hay trên/dưới điểm trung tâm của robot. Chúng được tính bằng cách chia tổng số pixel trên trục đó cho hai (ví dụ: centerX của ảnh chụp nhanh = 315/2 = 157,5).

  Chúng ta có thể giả sử điểm trung tâm của robot giống với điểm trung tâm trong ảnh chụp nhanh của Cảm biến thị giác vì Cảm biến thị giác phải được gắn ở giữa mặt trước của robot và hướng về phía trước. Cần phải tính đến vị trí của Cảm biến thị giác trên cấu trúc của rô-bốt và mức độ mà Cảm biến thị giác có thể nghiêng xuống khi đánh giá vị trí của vật thể so với điểm trung tâm của rô-bốt (hoặc của Cảm biến thị giác).

 • Giá trị Y tăng dần xuống trong ảnh chụp nhanh. Hãy chắc chắn rằng học sinh nhận ra điều đó trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Giá trị tâm X và tâm Y được tính như thế nào?

Các giá trị được tính toán dựa trên tọa độ trong ảnh chụp nhanh. Chiều rộng và chiều cao của đối tượng đã được tính toán.

Cảm biến Tầm nhìn theo dõi các giá trị X và Y ở góc trên bên trái của đối tượng. Dưới đây, tọa độ đó là (84, 34).

Giá trị tâm X và tâm Y có thể được tính dựa trên tọa độ của góc trên bên trái (84, 34) và các giá trị chiều rộng (W 140) và chiều cao (H 142) được cung cấp.

 • tâmX = 140/2 + 84 = 154

  • centerX = một nửa chiều rộng của đối tượng được thêm vào tọa độ X ngoài cùng bên trái của nó

 • tâmY = 142/2 + 34 = 105

  • centerY = một nửa chiều cao của đối tượng được thêm vào tọa độ Y trên cùng của nó

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Kết thúc trang này

Đảm bảo rằng học sinh hiểu được phép toán liên quan đến việc tìm giá trị tâm X và tâm Y. Họ sẽ cần nó cho hoạt động ở trang tiếp theo.

Hỏi các giá trị (84, 34) và (W 140, H 142) liên quan như thế nào đến tọa độ được cung cấp ở các góc của ảnh chụp nhanh. Học sinh nên nhận ra rằng toàn bộ ảnh chụp nhanh được ánh xạ lên mặt phẳng tọa độ dựa trên số lượng pixel. Các giá trị X nằm trong khoảng từ 0 đến 315 (rộng 316 pixel) và các giá trị Y nằm trong khoảng từ 0 đến 211 (cao 212 pixel). Tọa độ và kích thước của đối tượng dựa trên số lượng pixel mà đối tượng chiếm dọc theo các trục đó.