Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên
 • Tìm kiếm

  • Giao diện hoàn thiện của công trình

  • Hướng dẫn xây dựng

  • Thêm cảm biến tầm nhìn

  • Thăm dò

 • Chơi

  • Cảm biến tầm nhìn là gì?

  • Sử dụng cảm biến tầm nhìn

 • Áp dụng

  • Nhận thức với xe tự lái

  • Kết nối cuộc thi: Crossover

 • Suy nghĩ lại

  • Chuẩn bị cho Thử thách dữ liệu tầm nhìn

  • Thực hành cho Thử thách Dữ liệu Tầm nhìn

  • Thử thách dữ liệu tầm nhìn

 • Biết

  • Ôn tập