Skip to main content

科学、技术、工程和数学实验室
Vision Sensor

教师门户
 • 寻找

  • 构建的完整外观

  • 构建说明

  • 添加视觉传感器

  • 探索

  • 什么是视觉传感器?

  • 使用视觉传感器

 • 申请

  • 自动驾驶车辆的感知

  • 比赛连接:交叉

 • 重新思考

  • 为视觉数据挑战做好准备

  • 视觉数据挑战练习

  • 视觉数据挑战

 • 知道

  • 审查