Skip to main content
Thẻ đóng băng nhóm

Thẻ đóng băng nhóm

6 Những bài học

Trong Đơn vị này, bạn sẽ điều khiển BaseBot bằng Bộ điều khiển IQ, chọn bánh xe và thêm cảm biến để cạnh tranh trong cuộc thi Team Freeze Tag!

Truy cập Cổng thông tin dành cho giáo viên để xem các tài liệu và video hỗ trợ giáo viên về nội dung và cách hỗ trợ Bài học về thẻ cố định nhóm.

Thẻ đóng băng nhóm Cổng thông tin giáo viên  >