Skip to main content

หุ่นยนต์ซอคเกอร์
บทที่ 4: บทสรุป

การแนะนำ

ตอนนี้คุณได้ทำกิจกรรมท้าทายและการแข่งขันหุ่นยนต์ฟุตบอล ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลามองย้อนกลับไปว่าคุณได้เรียนรู้อะไรในหน่วยนี้ แบ่งปันการเรียนรู้นั้นกับชั้นเรียนของคุณ และดูว่าทักษะเหล่านี้มีความเชื่อมโยงในเส้นทางอาชีพต่างๆ ได้อย่างไร

ภาพของนักเรียนมัธยมต้น 3 คนกำลังสนทนากับอาจารย์


เลือก ถัดไป > เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เชื่อมโยงกัน