Skip to main content

Người sưu tầm khối lập phương
Bài 2: Điều khiển người lái

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ học cách sử dụng chương trình Điều khiển Người lái trên Trí tuệ IQ (thế hệ 2) để di chuyển Clawbot và thực hành lái xe với các cấu hình điều khiển Người lái khác nhau. Sau đó, bạn sẽ áp dụng việc học của mình để ghi được hai khối trong Thử thách xếp chồng tốc độ.

Tập tin video

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về cách sử dụng chương trình Driver Control.