Skip to main content

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về lực, cách các lực không cân bằng tạo ra chuyển động và cách áp dụng điều đó cho rô-bốt của bạn. Sau đó, bạn sẽ áp dụng thông tin này để thiết kế và chế tạo dây buộc cho rô-bốt của mình để kéo Thùng chuyển động IQ xa nhất trong Thử thách kéo máy kéo rô-bốt.

Tập tin video

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về các lực tác động lên rô-bốt của bạn và cách rô-bốt truyền lực.