Skip to main content

เหล่าผู้ทำลายปราสาท!
บทที่ 6: บทสรุป

การแนะนำ

ตอนนี้คุณได้ทำกิจกรรมท้าทายและการแข่งขัน Castle Crasher ทั้งหมดแล้ว ก็ถึงเวลามองย้อนกลับไปว่าคุณได้เรียนรู้อะไรในหน่วยการเรียนรู้นี้ แบ่งปันการเรียนรู้นั้นกับชั้นเรียนของคุณ และดูว่าทักษะเหล่านี้มีความเชื่อมโยงในเส้นทางอาชีพต่างๆ อย่างไร

ภาพครูพูดคุยกับนักเรียน 3 คน


เลือก ถัดไป > เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เชื่อมโยงกัน