Skip to main content

Giới thiệu

Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả các hoạt động thử thách và cuộc thi Castle Crasher, đã đến lúc nhìn lại những gì bạn đã học được trong Bài học này, chia sẻ việc học đó với lớp của bạn và xem những kỹ năng này có mối liên hệ như thế nào trong các con đường sự nghiệp khác nhau.

hình ảnh giáo viên nói chuyện với 3 học sinh


Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về nghề nghiệp được kết nối.