Skip to main content
Kẻ phá hủy lâu đài

Kẻ phá hủy lâu đài

6 Những bài học

Trong Bài học này, bạn sẽ khám phá cách sử dụng các cảm biến Quang học và Khoảng cách để tìm kiếm, va chạm và dọn sạch các 'lâu đài' hình khối để ghi điểm trong cuộc thi Castle Crasher!

Truy cập Cổng thông tin dành cho giáo viên để xem các tài liệu và video hỗ trợ giáo viên về nội dung và cách hỗ trợ của Bài học Castle Crasher.

Kẻ phá hủy lâu đài Cổng thông tin giáo viên  >

Lesson 1: Introduction

Bài 1: Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ được giới thiệu về Cuộc thi Castle Crashers, xây dựng Base Bot và sẵn sàng viết mã.

Lesson 2: Castle Crasher No Sensors

Bài 2: Castle Crashers Không có cảm biến

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về cách tính góc và thay đổi vận tốc của robot để có thể cạnh tranh trong Thử thách vượt tháp.

Lesson 3: Castle Crasher + Distance Sensor

Bài 3: Castle Crasher + Cảm biến khoảng cách

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Cảm biến khoảng cách là gì và cách sử dụng nó trên robot của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về khối [Đợi cho đến khi] và cách sử dụng khối này trong dự án VEXcode IQ. Sau đó, bạn sẽ áp dụng những gì đã học để cạnh tranh trong Thử thách Cube Crasher!

Lesson 4: Creating Algorithms

Bài 4: Tạo thuật toán

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Cảm biến quang học và cách tạo thuật toán sử dụng phản hồi của cảm biến. Sau đó, bạn sẽ lập trình cho rô-bốt của mình để tự động tìm các hình khối và đẩy chúng ra khỏi Sân trong Thử thách Quét sân.

Lesson 5: Castle Crasher Competition

Bài học 5: Cuộc thi phá hủy lâu đài

Trong Bài học này, bạn sẽ áp dụng những gì đã học được từ các Bài học trước để cạnh tranh trong cuộc thi Castle Crasher!

Lesson 6: Conclusion

Bài 6: Kết luận

Trong Bài học này, bạn sẽ suy ngẫm về Bài học và xác định mối liên hệ giữa những gì bạn đã làm và sự nghiệp STEM.