Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
โกรธ. กล่อง

โกรธ ดูตัวอย่างกล่อง

คุณสามารถแชร์ Letter Home กับผู้ปกครองห้องเรียนของคุณเพื่อสื่อสารสิ่งที่นักเรียนกำลังทำและเรียนรู้ผ่าน MAD ใส่กล่องในห้องเรียน และพวกเขาจะเรียนรู้ต่อที่บ้านได้อย่างไร Letter Home นี้ยังสามารถปรับให้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในห้องเรียนของคุณ

โกรธ กล่องจดหมายกลับบ้าน

Google เอกสาร .docx .pdf