Skip to main content

ห้องปฏิบัติการต้นกำเนิด
โรโบซอกเกอร์ ครู

พอร์ทัลครู

พรีวิว Robosoccer

คุณสามารถแชร์ Letter Home กับผู้ปกครองห้องเรียนของคุณเพื่อสื่อสารสิ่งที่นักเรียนกำลังทำและเรียนรู้ผ่าน Robosoccer ในห้องเรียน และวิธีที่พวกเขาสามารถเรียนรู้ต่อไปที่บ้านได้ Letter Home นี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบส่วนตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในห้องเรียนของคุณ

ตัวอักษร หน้าแรก Google Doc .docx .pdf