Skip to main content

Phòng thí nghiệm STEM
Robooccer Giáo viên

Cổng thông tin giáo viên

Xem trước Robooccer

Thư về nhà có thể được chia sẻ với người giám hộ lớp học của bạn để thông báo những gì học sinh đang làm và học thông qua Robosoccer trong lớp cũng như cách họ có thể tiếp tục việc học này ở nhà. Thư Trang chủ này cũng có thể được cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng lớp học của bạn.

Thư Trang Chủ Google Doc .docx .pdf