Skip to main content
Cổng thông tin giáo viên

ĐIÊN RỒ Xem trước hộp

Thư về nhà có thể được chia sẻ với người giám hộ lớp học của bạn để truyền đạt những gì học sinh đang làm và học tập thông qua MAD Box trong lớp học và cách các em có thể tiếp tục việc học này ở nhà. Thư Trang chủ này cũng có thể được cá nhân hóa để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng lớp học của bạn.

ĐIÊN RỒ Hộp Thư Trang Chủ

Google Tài liệu .docx .pdf