Skip to main content

CS ระดับ 1 - บล็อก VEXcode VR

หน่วยที่ 4 - การนำทางเขาวงกต

การแนะนำ

ใน Wall Maze Challenge คุณจะใช้ VEXcode VR เพื่อนำทาง VR Robot ผ่าน Wall Maze Playground ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้เซ็นเซอร์กันชนและบล็อก [รอจนกระทั่ง] เพื่อแก้ปัญหา Wall Maze Challenge