Skip to main content

Người sưu tầm khối lập phương
Bài 4: Sử dụng nhiều chương trình (Autonomous & Driver)

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về cách tùy chỉnh các điều khiển của người lái xe để có thể tối ưu hóa chiến lược cạnh tranh của mình cho Thử thách Quyết định Phân chia. Bạn cũng sẽ học cách lưu nhiều chương trình trên IQ (thế hệ 2) của mình để chuyển đổi giữa các chương trình khác nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Tập tin video

Chọn < Quay lại Bài học để quay lại Tổng quan Bài học.

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về cách tùy chỉnh điều khiển trình điều khiển và sử dụng nhiều vị trí dự án trên Brain.