Skip to main content

Người sưu tầm khối lập phương
Bài học 3: Mã hóa cho các phong trào tự trị

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về cách mã hóa rô-bốt của mình để hoàn thành các chuyển động tự động và cách chuẩn bị cho thử thách tự động hóa thành công. Sau đó, bạn sẽ áp dụng việc học của mình bằng cách tạo một dự án VEXcode IQ để xếp chồng và ghi điểm hai khối trong các vùng tính điểm trong Thử thách viết mã cho các khối.

Tập tin video

Chọn < Quay lại Bài học để quay lại Tổng quan Bài học. 

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu cách chuẩn bị và mã hóa các chuyển động tự động.