Skip to main content

Giới thiệu

Trong Bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Cảm biến quang học và cách bạn có thể sử dụng phản hồi của cảm biến để tối ưu hóa chiến lược và mã để chơi Castle Crasher. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách tạo một thuật toán để mã hóa rô-bốt của mình để tự động tìm các hình khối và hoàn thành Thử thách Quét trường .

Tập tin video

Chọn Tiếp theo > để tìm hiểu về Cảm biến quang học cũng như cách bạn có thể sử dụng phản hồi và thuật toán của cảm biến để mã hóa rô-bốt của mình nhằm tìm và đẩy các khối ra khỏi trường.