Skip to main content

เหล่าผู้ทำลายปราสาท!
บทที่ 2: Castle Crashers ไม่มีเซ็นเซอร์

การแนะนำ

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวางแผนเส้นทาง และ เขียนโค้ดให้หุ่นยนต์ของคุณขับเคลื่อนและเลี้ยว จากนั้น คุณจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อผลักลูกบาศก์ออกจากสนามใน Tower Over Challenge

ไฟล์วิดีโอ

เลือก ถัดไป > เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนเส้นทางและการใช้บล็อกระบบขับเคลื่อน ในโครงการ VEXcode IQ