Skip to main content

Học sinh có thể được tổ chức theo nhóm từ hai đến bốn học sinh khi tham gia vào phần Tìm kiếm.

Có thể sử dụng các vai trò sau:

  • Người tập hợp các bộ phận - Người này đảm bảo rằng những người xây dựng có tất cả các bộ phận mà họ cần cho mỗi bước.

  • Builder 1 - Người này sẽ xây dựng nửa đầu của MAD Hộp (bước 1-5).

  • Builder 2 - Người này sẽ xây dựng nửa sau của MAD Hộp (bước 6-10).

  • Mẹo xây dựng - Người này đảm bảo rằng người xây dựng không thiếu những thông tin quan trọng được ghi chú trong mẹo xây dựng cho từng bước.

Nếu có hai học sinh trong mỗi nhóm, mỗi học sinh có thể chọn hai vai. Nếu có ba học sinh trong một nhóm thì một người có thể là người xây dựng duy nhất. Nếu có bốn học sinh trong một nhóm, mỗi học sinh có thể có một vai trò.

Cung cấp danh sách các vai trò và định nghĩa của chúng cho học sinh. Khi học sinh đã vào nhóm của mình, hãy cho phép các thành viên chọn vai trò của mình. Đi vòng quanh lớp học và đảm bảo rằng mỗi học sinh đều có một vai trò. Có một phiếu tự đánh giá cộng tác tùy chọn trên trang này (Google Doc / .docx / .pdf).

Nhắc nhở học sinh về các vai trò trong suốt quá trình khám phá. Để các vai trò có hiệu quả, học sinh phải cảm thấy như thể chúng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn thành những vai trò đó. Vì vậy, hãy can thiệp nếu bạn thấy một học sinh đảm nhận vai trò của người khác hoặc không hoàn thành vai trò được giao. Lời nhắc về ai sẽ làm những gì có thể là những biện pháp can thiệp hữu ích.