Skip to main content

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Mục đích của hoạt động này

Hoạt động này yêu cầu học sinh áp dụng những gì đã học ở trang trước để hoàn thành tập dữ liệu từ ảnh chụp nhanh ví dụ. Họ sẽ điền các giá trị còn thiếu, tính toán các giá trị trung tâm X và Y, đồng thời giải thích những gì dữ liệu có thể cho chúng ta biết về vị trí của vật thể so với điểm trung tâm của robot. Điều này sẽ chuẩn bị cho họ thành công trong Thử thách dữ liệu tầm nhìn tiếp theo.

Thêm các giá trị còn thiếu bên dưới vào sổ tay kỹ thuật của bạn.

Dưới đây là dữ liệu được cung cấp từ ảnh chụp nhanh:

  • X = 50

  • Y = 36

  • W = 152

  • H = 150

  1. REDBOX ở bên trái hay bên phải điểm trung tâm của robot?

  2. REDBOX cao hơn hay thấp hơn điểm trung tâm của robot?

biểu tượng Lời khuyên của Giáo viên Lời khuyên của giáo viên

Thu hút sự chú ý của học sinh về thực tế là khung phát hiện không bao phủ hoàn toàn HỘP ĐỎ. Vậy được rồi. Nó vẫn nhận ra REDBOX. Việc điều chỉnh Cảm biến Tầm nhìn khó có thể hoàn thiện khung phát hiện và điều đó không sao cả. Cảm biến Tầm nhìn nhận ra phần lớn REDBOX.

Biểu tượng Hộp công cụ dành cho giáo viên Hộp công cụ dành cho giáo viên - Câu trả lời

Câu trả lời của học sinh có thể được thảo luận cả lớp và/hoặc bạn có thể xem lại sổ tay kỹ thuật của họ để đảm bảo rằng họ đã hoàn thành hoạt động.

Chỉ có một đối tượng (số lượng đối tượng = 1) trong ảnh chụp nhanh và chiều rộng do chương trình cung cấp (chiều rộng đối tượng = 152). Giá trị trung tâm X là 152/2 + 50 = 126.

hộp màu đỏ

  • REDBOX nằm ở bên trái điểm trung tâm của robot (cách trung tâm một chút). REDBOX cách điểm giữa của robot 31,5 pixel (giữa 157,5 - 126).

  • REDBOX thấp hơn điểm trung tâm của robot (thấp hơn trung tâm một chút). REDBOX nằm dưới điểm trung tâm của robot 5,5 pixel (111 - giữa 105,5).